En sammenligning av bibliotektjenestene ved Diakonissestiftelsen i København og Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo

Knut Hverven jobber ved Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo, og fikk i år tildelt et reisestipend fra SMH. Han ville til København for å sammenligne bibliotektjenestene ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Diakonissehuset i Oslo og utdanningene på Diakonissestiftelsen i København (med hovedvekt på grunn- og etterutdanning).
Her følger en rapport fra besøket:

Da jeg søkte om stipend til denne komparative undersøkelsen, tenkte jeg at det ble mye tallsammenligninger vedrørende adgang til databaser, størrelse på boksamling, antall studenter osv. Men etter å ha vært på studietur til København, så vil jeg legge vekten på andre områder, som går mer mot bibliotekpolitikk og organisering av bibliotektjenestene. Det viste seg nemlig at studentene på Diakonissestiftelsen, i motsetning til LDH, ikke har et fysisk bibliotek på campus. De er derimot brukere av bibliotektjenestene på PHBIBLIOTEK, som er en landsomfattende samling av profesjonshøgskolebibliotek med felles tilgang til bøker og databaser. 2 av disse bibliotekene som ligger i København (hvor også de fleste PHBIBLIOTEKENE ligger) blir mye brukt av studentene fra Diakonissestiftelsen. Det er bibliotekene på Nylandsvej og Sigurdsgade. Disse bibliotekene ligger 4-5 minutter sykkeltur fra Diakonissestiftelsen. Når jeg intervjuet studenter og undervisningspersonalet, så syntes alle at denne ordningen var veldig grei. Grunnene til dette er flere. For det første er det kollektive transport tilbudet og sykkelstiene godt utbygget. Trykt materiale kan bestilles på nett, og kommer raskt. Det er meget god tilgang på databaser, både nasjonale og internasjonale. Man bare logger seg inn på sin WAYF (where are you from), og får tilgang til faglige databaser for hele Danmark. Det er i tillegg lett å få tilgang til fulltekst, både hjemmefra, på studiested og på det fysiske biblioteket hvis man reiser dit. Tilsvarende høgskolebibliotek i Oslo er fysisk beliggende på studiested, og det har biblioteket på LDH fått god uttelling for når vi spør våre studenter og ansatte om hvor fornøyde de er med bibliotektjenesten. Så det er tydelig at den tidligere hovedtesen om at biblioteket må ligge på studiestedet er på vikende front, i alle fall i Danmark. Dette kan kanskje friste til noen forsøk med fellesbiblioteker i Oslo og Norge ellers. Vi har for eksempel 3 diakonale høgskoler i Oslo med hvert sitt bibliotek

Les mer »

SMH 60 ÅR – Fagdag 15/11-2013

Margrethe B. Søvik fikk stipend for å reise på SMHs 60-årsfeiring. Her er hennes oppsummering av fagseminaret;

Som takk for reisestipend har jeg skrevet en kort rapport fra SMHs 60-årsfeiring med fagdag på Kunnskapssenteret 15/11. Sentralt for hele dagen sto SMH-bibliotekarenes spesielle stilling som en gruppe bibliotekarer med et unikt og stabilt – og etter hvert «gammelt» – nettverk. Gro Jamtvedt fra Kunnskapssenteret ønsket velkommen med å understreke at bibliotekarene er bærebjelker for det kunnskapsbaserte og påpekte at hennes avdeling hadde vært hjelpeløse uten grundige og gode litteratursøk i bunn. Senere på dagen guidet Patricia Flor fra Høgskolen i Telemark oss gjennom SMB/SMHs historie i foredraget SMH som kompetanseutvikler: Hva har vi oppnådd, hvor går vi? Mange arbeider i små bibliotek eller er alene på jobben, og da er det godt å ha et nettverk å støtte seg til. Som flere andre nevnte i løpet av fagdagen må mange av oss være både spesialister og generalister – og da er SMH med sine kurs, fagdager, reisestipend og gode kolleger bra å ha.

Ellers var det tre temaer som gikk igjen i løpet av dagen, som alle har profesjon og kompetanse som fellesnevner:

–       Forskning (forskerstøtte – mer egen forskning)
–       Tverrfaglighet (samarbeid – nye partnerskap)
–       Teknologi (ikke-tradisjonelle tjenester – formidling)

Les mer »