Nytt fra styret

SMH-styret hadde høstens første møte torsdag 27. september. Styret samlet seg på Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo, mens et par av medlemmene deltok via Skype.

Faste saker, som gjennomgang av referat fra forrige styremøte og rapport om aktivitet knyttet til medlemsutvikling, økonomi og stipendutdeling, sto på programmet.

Kurs
I tillegg kunne kurskomitéen melde at det holdes kurs om fagprosedyrer 20. oktober og at neste kurs for nyansatte i helse/medisinbibliotek blir 5. og 6. mars 2018. Begge disse kursene holdes i Oslo, men det arbeides med planer for flere kurs også i Bergen og Trondheim. Det har kommet ønske om streaming av SMH-kursene. Styret diskuterte fordeler og ulemper med dette, rundt bl.a. økonomi og personvernhensyn, og konkluderte med at det nok vil fungere bedre med streaming av foredrag o.l. Foredrag kan filmes og legges ut på YouTube i ettertid. Styret vil også undersøke muligheten for at presentasjoner fra kursene legges ut på SMH sine nettsider.

AHILA
SMH fortsetter sitt gode samarbeid med den afrikanske bibliotekorganisasjonen AHILA. AHILA forteller om flere søkere til årets to stipend som SMH dekker. Vinnere utpekes i midten av oktober.

SMH-dagene 2018
Ellers er arrangementskomiteen for de neste SMH-dagene i full sving med planleggingen. Konferansen holdes i Trondheim 6. og 7. november 2018. Styret diskuterte form og innhold på medlemsmøtet i forkant av dagene.

NBF
Et par saker angående NBF sto også på agendaen. Styret diskuterte for det første muligheten for å ha et eget seminar på bibliotekmøtet i Sandefjord i 2018. Dessuten ble det bestemt at styreleder deltar på NBF sitt årlige organisasjonsmøte nå i oktober, med følgende tematikk til diskusjon: støtte til åpen tilgang, fokus på kompetanseheving og videreutdanning for bibliotekarer, momsfritak på e-ressurser, fjernlån av e-bøker og behovet for bibliotektjenester til primærhelsetjenesten.

Årsmøtet 2018
Styret avsluttet møtet med å fastsette dato for årsmøtet i 2018: 5. mars.
Neste styremøte holdes i slutten av november.

Konstituering av nytt styre

På sitt første styremøte etter årsmøtet konstituerte styret seg. Det kom ingen nye styremedlemmer inn og styret valgte dermed å fortsette som året før. Irene Hunskår fortsetter som leder med Hanne Dybvik som nestleder.

Resten av styret er

  • Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trønderlag,
  • Elin Opheim, Sykehuset Innlandet
  • Tonje Velde, Høgskolen Stord/ Haugesund
  • Marte Ødegaard, Universitetet i Oslo
  • Sølvi Biedilæ, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør
  • Ingrid Harboe, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Terese Dalsnes, Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon finner du på SMH.no.

I og med at flere abonnerer på nytt fra SMH-bloggen enn fra SMH.no, velger vi å legge nyheter fra styret på både blogg og nettside.

Utlysning av SMH-stipend til bibliotekarer i utviklingsland

AHILAs hjemmeside

SMH samarbeider i år med the Association for Health Information and Libraries in Africa (AHILA) om tildeling av SMH-stipendet for bibliotek eller bibliotekarer i vanskeligstilte land. AHILA har bestemt at årets støtte skal gis til bibliotekarer som vil delta på IFLA-kongressen i Cape Town, Sør Afrika, 15.-21. august 2015. Søknadsfristen er 30. juni og SMH-styret er spent på responsen! Følg med på bloggen og les mer om utlysningen på AHILAs hjemmeside

På SMHs årsmøte i mars 2012 ble det vedtatt å sette av kr. 10.000 på budsjettet årlig for å støtte bibliotek eller bibliotekarer i vanskeligstilte land. For informasjon om SMH-stipendet se  Med bøker og strikkeluer til Malawi av Irene Hunskår.

Program, papirer og påmelding. Det er tid for årsmøte i SMH.

Førstkommende onsdag, 25.mars, holdes SMHs årsmøte i Helsedirektoratets lokaler i Oslo. Dersom du vil være med på dette er det viktig at du melder deg på i aktivitetskalenderen slik at vi vet hvor mye mat vi skal bestille også er det adgangskontroll i Helsedirektoratet. Årsmøte og medlemsmøte er gratis.

Program:
Kl. 1600-1630 – Matservering med pizza
Kl. 16:30 – Årsmøtet starter
Saksliste:
1. Konstituering, valg av møteleder og referenter
2. Årsmelding 2014
3. Revidert regnskap 2014
4. Forslag til Virkeplan 2015
5. Budsjettforslag 2015
6. Innkomne forslag
7. Valg

Sakspapirer

Etter årsmøtet fortsetter vi med uformelt medlemsmøte der styret orienterer om noen av sakene det jobbes med:

  • SMH-dagene 2016
  • Videreutdanning for medisinske bibliotekarer
  • Støtte til bibliotek i vanskeligstilte land

Utsikt Helsedirektoratet
Også får du se en flott utsikt over Oslo!

Vel møtt!