Reisebrev fra Information Retrieval Meeting 2022 i Köln

Hvordan kan informasjonsspesialister og bibliotekarer best jobbe framtidsrettet? Ressursene blir knappere for mange av oss, og diverse programvarer (verktøy) utvikles i forsøk på å finne mer effektive måter å identifisere relevant litteratur til kunnskaps-oppsummeringer på (se f.eks. Systematic review toolbox)? Hvilke(t) verktøy er best egnet for våre leveranser? Reduserer effektiviseringen kvaliteten på arbeidet, eller bedrer det dagens praksis? Hvor pålitelig og ressursbesparende er løsningene for identifisering av kunnskapsgrunnlaget vi skal levere? Vi bør tenke nytt – hvordan?

Tilsvarende spørsmål summet i gangene under Information Retrieval Meeting 2022: Transition into the Digital Age, arrangert av erfarne informasjonsspesialister ved IQWiG (Independent Institute for Quality and Efficiency in Health Care) i Köln, juni 2022.

Les hele reisebrevet til Ingrid Harboe fra konferansen her:

Reisebrev fra HTAi 2022 Annual Meeting

Av Dr. Mbachi Ruth Msomphora, UiT Noregs arktiske universitet

Jeg føler meg takknemlig for at jeg fikk et stipend fra SMH, som gjorde det mulig å delta på konferansen «The HTAi 2022 Annual Meeting» i Nederland. Konferansens hovedtema var “Lifecycle Approach: Coming Together to Make it Happen.” Jeg bidro på en workshop om information retrieval som hadde hovedvekt på “Addressing Lifecycles Of The Literature In Health Technology Assessment” med presentasjonen om utvikling av en ny database som vi har kalt for MedNoreg+; som vil gjør det mulig å gjøre helsefaglige systematiske litteratursøk også på norsk og svensk.

Les hele Mbachis reisebrev her:

Kompetansebehov for morgendagens bibliotekansatte – bli med i spørreundersøkelsen!

Første del av prosjektet der vi analyserte stillingsannonser i Norge, er nesten fullført og presentert ved EAHIL og VIRAK i juni 2022.  Prosjektet er i sin neste fase. Vi gjennomfører nå en spørreundersøkelse om kompetansebehov blant bibliotekansatte i innen fagfeltene medisin og helsefag. 

Bruk vedlagte lenke til spørreskjema https://nettskjema.no/a/270267 

Vi håper du har anledning til å svare på undersøkelsen, og eventuelt videresender til andre bibliotekansatte som kan være i målgruppen for spørreundersøkelsen.  

Spørreskjemaet er anonymt. Det tar ca 15 minutter å svare på de 24 spørsmål. Skjemaet kan også svares på via mobiltelefon.   

Spørreundersøkelsen vil bli sendt ut via flere kanaler, og vi beklager om noen får den flere ganger.
Alle medlemmer i SMH vil få epost fra styret i SMH. Vi sender også ut til alle bibliotek med avdelinger innen medisin og helsefag.

Spørreundersøkelsen er en del av prosjektet «Kompetansebehov for morgendagens bibliotekarer» som er støttet av Nasjonalbiblioteket. Målet med prosjektet er å synliggjøre bibliotekansattes kompetansebehov i fag- og forskningsbibliotek.  Informasjon om behovene kan gi innspill til aktører som utvikler etter- og videreutdanningstilbud.  

Lenke til spørreskjemaet; https://nettskjema.no/a/270267 

Undersøkelsen er åpen til 30.juni.  

På forhånd takk for at du deltar i undersøkelsen! 

Les mer om prosjektet “Morgendagens bibliotekar” på SMH-bloggen.


Med vennlig hilsen 

Therese Skagen                            
Høgskulen på Vestlandet​  
Prosjektleder / universitetsbibliotekar                                             

Disease Prevention and Health Promotion Strategies: The Possible Side Effects of Their Good Intentions

SMH deler ut skrivestipend til sine medlemmer, les mere her: https://norskbibliotekforening.no/sok-skrivestipend/. Vi ber om at alle som mottar stipend skriver om prosjektet sitt her på bloggen.

Mbachi Ruth Msomphora og Anette Iren Langås Larsen ved UiT Norges Arktiske Universitet har publisert en artikkel i Global Journal of Health Science med støtte fra SMH. Artikkelen er en litteraturstudie som undersøker to hovedstrategier i folkehelse i et sosiologisk perspektiv:
1) Folkehelsestrategi (the population strategy)
2) Høy risiko-strategi (the high-risk strategy)
Hovedfunnene skildrer dagens sykdomsforebygging og helsestrategier som fundamentert på et skjevt grunnlag. Blant annet er helsestrategiene basert på en medisinsk kultur som tar lite hensyn til menneskelig kultur. Funnene viser mulige bieffekter av de gode intensjonene ved dagens sykdomsforebygging og helsefremmende strategier.

Les om prosjektet på norsk her:

Les selve artikkelen her: https://ideas.repec.org/a/ibn/gjhsjl/v13y2021i12p1.html

“Kompetanse for morgendagens bibliotekar”: nytt prosjekt om fag- og forskningsbibliotek

Bibliotekene arbeider kontinuerlig med å opprette nye tjenester, for eksempel innen områdene systematiske litteratursøk og forskningsdata. Ansatte i bibliotekene trenger å tilegne seg ny kompetanse for å levere nye tjenester. Et nytt prosjekt vil nå se på kompetansebehov hos ansatte i fag- og forskningsbibliotek med fokus på medisin og helsefag.

BISON: Bibliotekarer Involvert i Systematiske Oversikter i Norge

Det er vel ikke lenger (eller har kanskje aldri vært?) til å stikke under stol, at systematiske kunnskapsoppsummeringer er kommet for å bli. Eller at de er nyttige og trengs i en hel rekke fag, noe som gjenspeiles også ved fagbibliotekene. Ei heller at ulike former for støtte rundt litteratursøk til systematiske kunnskapsoppsummeringer i økende grad har blitt en del av bibliotekenes arbeid enten det handler om undervisning og veiledning i litteratursøk, eller at bibliotekaren aktivt bidrar og gjør litteratursøk for forskningsgrupper.

En ting som har manglet, er et felles fora hvor tematikk rundt dette kan diskuteres på tvers av fagområder. BISON vil være et fora for å kunne spørre kollegaer ved andre institusjoner om innspill, erfaringer og hjelp. Det er mange som sitter i mindre bibliotek og får spørsmål rundt systematiske søk og systematiske oversiktsartikler i fanget (for metodelitteraturen sier jo at forskerne bør involvere en bibliotekar). Så en ting som mangler er rett og slett et godt diskusjonsfora for norske fagbibliotek.

Better together – STEG, en felles nettressurs for sykepleiestudentene ved NTNU

Da høgskolene i Gjøvik, Sør-Trøndelag og Ålesund gikk inn i NTNU, oppsto mange nye mulighetene og utfordringene ved at de samme studieretningene befant seg på flere campus og i flere studiebyer. En slik studieretning var sykepleie. Med tre sykepleierutdanninger i tre byer, men under den samme NTNU-paraplyen, ble det ekstra viktig for NTNU Universitetsbiblioteket (UB) å yte likeverdige bibliotektjenester til disse studentene.  

Det ble raskt enighet om å satse på en nettbasert tjeneste. Ikke bare ville en nettbasert tjeneste være åpen døgnet rundt, men den ville også kunne være tilgjengelig uavhengig av stedstilknytning og om studentene var heltidsstudenter på campus eller deltidsstudenter med samlingsbaserte studier. Prosjektgruppen bestemte seg for å bygge den nettbaserte tjenesten direkte inn i læringsplattformen Blackboard for å gjøre det enklere for studentene å oppdage den og å se den i direkte tilknytning til bacheloroppgaven. Ressursen, som fikk navnet STEG: litteratursøk for bacheloroppgaven i sykepleie, ble lansert i mars 2018.

Les mere om ressursen og arbeidet med den her.

 

SMH har fått nye nettsider

NBF (Norsk Bibliotekforening) lanserte nye nettsider i august 2020, og alle spesialgrupper (faggrupper) – inkludert SMH – ser derfor annerledes ut enn før. I litt ny layout, finner du fortsatt informajson om arrangementer, andre nyheter, informasjon om styret og søkeveiledninger på norsk for PubMed, Ovid-basene og Cinahl.

Vi jobber kontinuerlig med innholdet på nettsidene. Vi har ikke frie redigerings-tøyler, og prøver å finne så brukervennlige løsninger som mulig. Skroll nedover på siden, ikke all info. ligger øverst.

Kontakt en av oss i styret dersom du har spørsmål eller send epost til kontaktsmh19@gmail.com

3. reisebrev fra EAHIL i Basel 17.-20. juni 2019

Av Anja Johansen, Bibliotek for medisin og helse, NTNU og Idun Knutsdatter Østerdal, St. Olavs hospital

Vi var så heldige å motta stipend fra SMH for å delta på EAHIL-konferansen i Basel 17-20. juni i 2019. Tema for konferansen var “Bridge, Act, SharE, Learn”, og hovedvekten av sesjonene var organisert som workshops eller paneler med diskusjon. Dette fungerte stort sett veldig godt; det var nyttig og inspirerende å dele erfaringer og samarbeide med bibliotekansatte fra andre land. Sammen med Jane Burns fra Irland deltok vi også selv med en workshop om Graphic medicine som fagressurs for bibliotekansatte.

Vi vil fokusere på en av de andre workshoppene som omhandlet strategisk bibliotekutvikling og dele erfaringer fra vår workshop.

Les Anjas og Iduns blogginnlegg her

SMH grant 2019 used to discuss access to and use of health information

Health Librarian Cécile Coulibaly from Abidjan, Côte d’Ivoire, won the SMH-grant 2019. She attended the 16th AHILA conference from December 14-18. The theme focused was based on Sustainable Development Goal (SDG) 3 and titled «Achieving healthy lives and well-being in Africa through access to and use of information». Her report is based on experience and knowledge sharing during the pre-conference workshops and plenary sessions on different sub-themes.
Report from AHILA dec. 2019

Advanced Search Skills Workshop, 9.-11. oktober, i Bern, Sveits

av Kari Hølland, universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Stavanger

Tusen takk til SMH for reisestipend som gjorde det mulig for meg å dra på dette kurset. Kurset hadde den detaljerte tittelen «Advanced search techniques and advanced search strategy design for systematic reviews, health technology assessment and guideline development”. Hovedvekten var på søk til systematiske oversiktsartikler (SRs).

Kursholderne var Julie Glanville, York Health Economics Consortium og Carol Lefebvre, Lefebvre Associates Ltd, og kurset varte i tre dager.

Deltagelse på International Conference on Information Literacy (ICIL) 2019 i Sør-Afrika

av Ronald Sivertsen, Bibliotekar, UiT Norges Arktiske universitet, Hammerfest

Med reisestipend fra SMH var det mulig for meg å delta på ICIL 2019, som ble arrangert av North-West University i Vanderbijlpark, Sør-Afrika. Denne konferansen er en søsterkonferanse til den årlige ECIL-konferansen (European Conference on Information Literacy) som arrangeres i et forskjellig land fra år til år. Denne kjenner sikkert flere til.

Konferansen varte fra 23. til 26. september, og årets tema var «Information literacy in all spheres of life». I dette blogginnlegget har jeg valgt ut noen foredrag blant veldig mange, valgmulighetene var store blant mange parallelle innlegg.

EAHIL i Basel 17.-20. juni 2019

Av Irene Hunskår, Universitetsbibliotekar, VID vitenskapelige høgskole, Bergen

Årets EAHIL-workshop var prega av to hovudtema: Systematic reviews og Open Science. Men inn i mellom workshopane om desse temaene, var det mange andre spennande,  interessante  og nye saker og ting som ein kunne få innblikk i. «Problemet» når det er så mange parallelle workshop, er ofte å vite kva ein skal velge på førehand, og ikkje minst få plass på dei workshopa ein ønskjer å delta på.

Med reisestipend frå SMH deltok eg på årets EAHIL-workshop. Katrine Aronsen har allereide skreve frå same konferanse, så litt overlapping kan det kanskje bli.

Les Irenes blogginnlegg her

Kurs og konferanser 2022 i Europa og Norge

HvaHvorNår (koronologisk!)PrisKommentarer
SMH: Forskningspublisering og åpen tilgang   Arr.: Spesialgruppen for medisin og helsefag i Norsk bibliotekforening  OSLO / DIGITALTMars? Under tusen kroner 
Open Science Conference 2022     Arr.: EBLIDA -European Bureau of Library, Information and Documentation AssociationsOnline08.03.22- 10.03.22Gratis?the Leibniz Research Alliance Open Science
Bibliotekmøtet 2022      Arr.: Norsk BibliotekforeningOSLO23.03.2022-24.03.2022Konferansepass alle dager (NBF-medlem) – kr 4 200,- Konferansepass alle dager (ikke NBF-medlem) – kr 4 500,- Dagspass onsdag (NBF-medlem) – kr 2 100,-
Dagspass onsdag (ikke NBF-medlem) – kr 2 250,-
Dagspass torsdag (NBF-medlem) – kr 2 100,-
Dagspass torsdag (ikke NBF-medlem) – kr 2 250,-
 
SMH:
Kurs i litteraturstudier   Arr: Spesialgruppen for medisin og helsefag i Norsk bibliotekforening  
DIGITALT27. mars? Under tusen kroner 
Digitaliseringskonferansen     Arr:: DigitaliseringsdirektoratetGardermoen31.05.2022-01.06.2022Mangler info«Digitalisering – det handler om mennesker. I 2022 skal vi for alvor sette brukeren i sentrum og høre mer om hvordan dette gir føringer for digitaliseringsarbeidet, ledelse, bruk og deling av data – og utvikling av sammenhengende tjenester på tvers.”
EAHIL 2022     Arr.: The European Association for Health Information and LibrariesROTTERDAM*, Nederland01.06.2022-03.06.2022Mangler infoBROADEN THE HORIZONS – diversity, partnership and innovation with a human touch *There will be an option to get digital access. It is not the same as a full digital congress
Korg-dagene 2022     Arr: OsloMetOSLO02.06.2022-03.06.2022Mangler infoKunnskapsorganisasjonsdagene er en konferanse for bibliotekarer, arkivarer og andre som jobber med eller bare synes det er gøy å drive med kunnskapsorganisasjon.
LIBER 2022            Arr.: Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries) is the voice of Europe’s research library communityODENSE, Danmark06.06.2022-08.06.2022Mangler info
VIRAK-konferansen      Arr.: Hovedsakelig ansatte ved NTNUTRONDHEIM08.06.2022-09.06.2022Mangler info  Konferansen for universitets- og høgskolebibliotek
Information Retrieval Meeting (IRM 2022)       Arr.: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG)KØLN, Tyskland10.06.2022-11.06.2022 «We invite you to discuss current developments and practical experiences with digitalization and automation in information retrieval…”
Medicinska bibliotekskonferensen 2022     Arr.: Bibliotekarer ved Karolinska InstitutetSOLNA, Sverige16.06.2022-17.06.2022100122: mangler infoTemat för 2022 års medicinska bibliotekskonferens är öppenhet.
HTAi 2022     Arr.: Health Technology Assessment international (HTAi)UTRECHT, Nederland25.06.2022-29.06.2022Se tabellen https://www.htai2022.org/annual-meeting-registration 
Information Retrieval Group pre-Annual meeting workshop. Arr.: HTAi Annual meetingUTRECHT, Nederland25.06 eller 26.06 (Dato er ikke bestemt) Annual meeting workshop med tittel «Advanced Workshop In Information Retrieval: Addressing Lifecycles Of The Literature In Health Technology Assessment”.
IFLA WLIC 2022     Arr.: International Federation of Library Associations and InstitutionsDUBLIN, Irland26.07.0222-29.07.2022Mangler infoLifecycle approach: coming together to make it happen
The Munin Conference on Scholarly Publishing     Arr.: UiT – Norges arktiske universitetTromsøHøsten 2022Mangler info  “An annual conference on scholarly publishing and communication, primarily revolving around open access, open data and open science.”
IGeLU 2022 Conference     Arr.: The International Group of Ex Libris Users (IGeLU)    CARDIFF, Wales*12.09.2022 -15.09.2022Mangler info  “IGeLU is the collective voice and advocate for users of Ex Libris products.”   * both physically and virtually
BIBSYS-konferansen     Arr.: SiktTRONDHEIM -hybrid*25.10.2022-26.10.2022Mangler infoPåmeldingsfrist! 01.08.2022 12:00 * Årets konferanse blir hybrid, det betyr at du kan delta både fysisk og digitalt.

Andre konferanser:

MLA ’22 (medical library association): Reconnect, Renew, Reflect i New Orleans, Louisiana; USA  -4. mai til 6. mai 2022.

Bloggen «Systematiske litteratursøk»: en guide og verktøykasse for å lage systematiske litteratursøk

Hva betyr adj1? Hvordan oversette en søkestrategi fra OVID til Cochrane? Hvordan holde orden på søkeord? Hvordan dokumentere søket? Hvordan oppdatere søket? Hvordan utføre dublettsøket i beste måte?  – Det er ekstremt mye man må vite for å kunne utføre systematiske litteratursøk, og som nybegynner er læringskurven ekstremt bratt. Men oppgaven blir enklere når ressursene og kunnskapen man trenger, bare er noen få museklikk unna.

Bloggen «Systematiske litteratursøk» (Litteratursøkbloggen) er først og fremst laget for internopplæring og sikring av felles praksis i Bibliotek for helseforvaltningen ved Folkehelseinstituttet. Men den er publisert åpent på nettet slik at også andre kan bruke informasjonen.