Disease Prevention and Health Promotion Strategies: The Possible Side Effects of Their Good Intentions

SMH deler ut skrivestipend til sine medlemmer, les mere her: https://norskbibliotekforening.no/sok-skrivestipend/. Vi ber om at alle som mottar stipend skriver om prosjektet sitt her på bloggen.

Mbachi Ruth Msomphora og Anette Iren Langås Larsen ved UiT Norges Arktiske Universitet har publisert en artikkel i Global Journal of Health Science med støtte fra SMH. Artikkelen er en litteraturstudie som undersøker to hovedstrategier i folkehelse i et sosiologisk perspektiv:
1) Folkehelsestrategi (the population strategy)
2) Høy risiko-strategi (the high-risk strategy)
Hovedfunnene skildrer dagens sykdomsforebygging og helsestrategier som fundamentert på et skjevt grunnlag. Blant annet er helsestrategiene basert på en medisinsk kultur som tar lite hensyn til menneskelig kultur. Funnene viser mulige bieffekter av de gode intensjonene ved dagens sykdomsforebygging og helsefremmende strategier.

Les om prosjektet på norsk her:

Les selve artikkelen her: https://ideas.repec.org/a/ibn/gjhsjl/v13y2021i12p1.html

“Kompetanse for morgendagens bibliotekar”: nytt prosjekt om fag- og forskningsbibliotek

Bibliotekene arbeider kontinuerlig med å opprette nye tjenester, for eksempel innen områdene systematiske litteratursøk og forskningsdata. Ansatte i bibliotekene trenger å tilegne seg ny kompetanse for å levere nye tjenester. Et nytt prosjekt vil nå se på kompetansebehov hos ansatte i fag- og forskningsbibliotek med fokus på medisin og helsefag.

BISON: Bibliotekarer Involvert i Systematiske Oversikter i Norge

Det er vel ikke lenger (eller har kanskje aldri vært?) til å stikke under stol, at systematiske kunnskapsoppsummeringer er kommet for å bli. Eller at de er nyttige og trengs i en hel rekke fag, noe som gjenspeiles også ved fagbibliotekene. Ei heller at ulike former for støtte rundt litteratursøk til systematiske kunnskapsoppsummeringer i økende grad har blitt en del av bibliotekenes arbeid enten det handler om undervisning og veiledning i litteratursøk, eller at bibliotekaren aktivt bidrar og gjør litteratursøk for forskningsgrupper.

En ting som har manglet, er et felles fora hvor tematikk rundt dette kan diskuteres på tvers av fagområder. BISON vil være et fora for å kunne spørre kollegaer ved andre institusjoner om innspill, erfaringer og hjelp. Det er mange som sitter i mindre bibliotek og får spørsmål rundt systematiske søk og systematiske oversiktsartikler i fanget (for metodelitteraturen sier jo at forskerne bør involvere en bibliotekar). Så en ting som mangler er rett og slett et godt diskusjonsfora for norske fagbibliotek.

Better together – STEG, en felles nettressurs for sykepleiestudentene ved NTNU

Da høgskolene i Gjøvik, Sør-Trøndelag og Ålesund gikk inn i NTNU, oppsto mange nye mulighetene og utfordringene ved at de samme studieretningene befant seg på flere campus og i flere studiebyer. En slik studieretning var sykepleie. Med tre sykepleierutdanninger i tre byer, men under den samme NTNU-paraplyen, ble det ekstra viktig for NTNU Universitetsbiblioteket (UB) å yte likeverdige bibliotektjenester til disse studentene.  

Det ble raskt enighet om å satse på en nettbasert tjeneste. Ikke bare ville en nettbasert tjeneste være åpen døgnet rundt, men den ville også kunne være tilgjengelig uavhengig av stedstilknytning og om studentene var heltidsstudenter på campus eller deltidsstudenter med samlingsbaserte studier. Prosjektgruppen bestemte seg for å bygge den nettbaserte tjenesten direkte inn i læringsplattformen Blackboard for å gjøre det enklere for studentene å oppdage den og å se den i direkte tilknytning til bacheloroppgaven. Ressursen, som fikk navnet STEG: litteratursøk for bacheloroppgaven i sykepleie, ble lansert i mars 2018.

Les mere om ressursen og arbeidet med den her.

 

SMH har fått nye nettsider

NBF (Norsk Bibliotekforening) lanserte nye nettsider i august 2020, og alle spesialgrupper (faggrupper) – inkludert SMH – ser derfor annerledes ut enn før. I litt ny layout, finner du fortsatt informajson om arrangementer, andre nyheter, informasjon om styret og søkeveiledninger på norsk for PubMed, Ovid-basene og Cinahl.

Vi jobber kontinuerlig med innholdet på nettsidene. Vi har ikke frie redigerings-tøyler, og prøver å finne så brukervennlige løsninger som mulig. Skroll nedover på siden, ikke all info. ligger øverst.

Kontakt en av oss i styret dersom du har spørsmål eller send epost til kontaktsmh19@gmail.com

3. reisebrev fra EAHIL i Basel 17.-20. juni 2019

Av Anja Johansen, Bibliotek for medisin og helse, NTNU og Idun Knutsdatter Østerdal, St. Olavs hospital

Vi var så heldige å motta stipend fra SMH for å delta på EAHIL-konferansen i Basel 17-20. juni i 2019. Tema for konferansen var “Bridge, Act, SharE, Learn”, og hovedvekten av sesjonene var organisert som workshops eller paneler med diskusjon. Dette fungerte stort sett veldig godt; det var nyttig og inspirerende å dele erfaringer og samarbeide med bibliotekansatte fra andre land. Sammen med Jane Burns fra Irland deltok vi også selv med en workshop om Graphic medicine som fagressurs for bibliotekansatte.

Vi vil fokusere på en av de andre workshoppene som omhandlet strategisk bibliotekutvikling og dele erfaringer fra vår workshop.

Les Anjas og Iduns blogginnlegg her

SMH grant 2019 used to discuss access to and use of health information

Health Librarian Cécile Coulibaly from Abidjan, Côte d’Ivoire, won the SMH-grant 2019. She attended the 16th AHILA conference from December 14-18. The theme focused was based on Sustainable Development Goal (SDG) 3 and titled «Achieving healthy lives and well-being in Africa through access to and use of information». Her report is based on experience and knowledge sharing during the pre-conference workshops and plenary sessions on different sub-themes.
Report from AHILA dec. 2019

Advanced Search Skills Workshop, 9.-11. oktober, i Bern, Sveits

av Kari Hølland, universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Stavanger

Tusen takk til SMH for reisestipend som gjorde det mulig for meg å dra på dette kurset. Kurset hadde den detaljerte tittelen «Advanced search techniques and advanced search strategy design for systematic reviews, health technology assessment and guideline development”. Hovedvekten var på søk til systematiske oversiktsartikler (SRs).

Kursholderne var Julie Glanville, York Health Economics Consortium og Carol Lefebvre, Lefebvre Associates Ltd, og kurset varte i tre dager.

Deltagelse på International Conference on Information Literacy (ICIL) 2019 i Sør-Afrika

av Ronald Sivertsen, Bibliotekar, UiT Norges Arktiske universitet, Hammerfest

Med reisestipend fra SMH var det mulig for meg å delta på ICIL 2019, som ble arrangert av North-West University i Vanderbijlpark, Sør-Afrika. Denne konferansen er en søsterkonferanse til den årlige ECIL-konferansen (European Conference on Information Literacy) som arrangeres i et forskjellig land fra år til år. Denne kjenner sikkert flere til.

Konferansen varte fra 23. til 26. september, og årets tema var «Information literacy in all spheres of life». I dette blogginnlegget har jeg valgt ut noen foredrag blant veldig mange, valgmulighetene var store blant mange parallelle innlegg.

EAHIL i Basel 17.-20. juni 2019

Av Irene Hunskår, Universitetsbibliotekar, VID vitenskapelige høgskole, Bergen

Årets EAHIL-workshop var prega av to hovudtema: Systematic reviews og Open Science. Men inn i mellom workshopane om desse temaene, var det mange andre spennande,  interessante  og nye saker og ting som ein kunne få innblikk i. «Problemet» når det er så mange parallelle workshop, er ofte å vite kva ein skal velge på førehand, og ikkje minst få plass på dei workshopa ein ønskjer å delta på.

Med reisestipend frå SMH deltok eg på årets EAHIL-workshop. Katrine Aronsen har allereide skreve frå same konferanse, så litt overlapping kan det kanskje bli.

Les Irenes blogginnlegg her

Bloggen «Systematiske litteratursøk»: en guide og verktøykasse for å lage systematiske litteratursøk

Hva betyr adj1? Hvordan oversette en søkestrategi fra OVID til Cochrane? Hvordan holde orden på søkeord? Hvordan dokumentere søket? Hvordan oppdatere søket? Hvordan utføre dublettsøket i beste måte?  – Det er ekstremt mye man må vite for å kunne utføre systematiske litteratursøk, og som nybegynner er læringskurven ekstremt bratt. Men oppgaven blir enklere når ressursene og kunnskapen man trenger, bare er noen få museklikk unna.

Bloggen «Systematiske litteratursøk» (Litteratursøkbloggen) er først og fremst laget for internopplæring og sikring av felles praksis i Bibliotek for helseforvaltningen ved Folkehelseinstituttet. Men den er publisert åpent på nettet slik at også andre kan bruke informasjonen.